TransTerraAlta, una ruta sorprenent

CAT | ES

Condicions generals de participació sorteigs

Participació
La participació als sorteigs publicats a EbreActiu.cat és totalment voluntària.
El termini de participació es publicarà a cada sorteig .

Mecànica del sorteig
Cada persona només podrà participar una vegada per cada sorteig.
Es podrà participar fins a la data límit indicada a cada sorteig.
Un cop tancada la participació des d’EbreActiu es procedirà a numerar els participants i es triarà un número aleatòriament per tal de designar el guanyador.
EbreActiu.cat contactarà amb el guanyador/a per tal de comunicar-li que ha guanyat el premi corresponent.
Si la persona guanyadora no accepta el premi, des d’EbreActiu.com es procedirà a repetir el sorteig.
Si passats 2 dies de la data del sorteig EbreActiu.cat no ha pogut contactar amb el guanyador/a es procedirà a repetir el sorteig.
El contacte amb la persona guanyadora es farà mitjançant el correu electrònic indicat en el moment de la participació o bé, si ho ha indicat, mitjançant una trucada telefònica.

EbreActiu.cat declina qualsevol responsabilitat per la pèrdua o retard en la participació, per qualsevol interrupció, manca temporal de disponibilitat o de continuïtat de funcionament, problema en la transmissió, pèrdua d’informació, frau, desperfectes a la xarxa, errors d’accés, de comunicació o de resposta o d’alteració del sorteig per problemes tècnics que escapin del seu control o siguin imputables a operadors de la xarxa i/o prestadors de servei.

Premis
Tret que el premi sigui un servei o producte propi d’EbreActiu.cat, el responsable del premi serà l’empresa, entitat o organisme que el cedeixi.
El premi serà que s’hagi anunciat al concurs i només podrà canviar-se en cas que l’empresa, entitat o organisme que el cedeixi hi estigui d’acord o en que s’hagin esgotat les existències.
L’acceptació del premi implica l’autorització a EbreActiu.cat per part del guanyador/a per a fer públic el seu nom i cognoms pels mitjans que consideri convenients, sense cap dret a cap compensació.

Exclusions
En cas que EbreActiu.cat detecti alguna participació o acte negligent o que no es compleixin les presents bases, exclourà a la persona en qüestió del sorteig.

Anul·lació o suspensió del sorteig
EbreActiu.cat es reserva el dret d’anul·lar o suspendre el sorteig, així com modificar alguna condició en cas que per raons alienes a la seva voluntat no sigui possible complir amb el seu normal desenvolupament segons el que disposen les presents bases, sense que per aquesta raó els participants tinguin dret a percebre qualsevol compensació.

Acceptació de les bases
La consideració de participant al sorteig suposa l’acceptació expressa de les presents bases i el coneixement de la mecànica del sorteig.

Protecció de dades personals
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa als participants que les dades que faciliti seran eliminades de la base de dades un cop realitzat el sorteig. El guanyador autoritza la cessió d’aquestes dades a EbreActiu.cat.
EbreACtiu.cat es compromet, segons el que fixa la normativa abans esmentada, a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i de guardar adoptant les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.
Els participants podran exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, dirigint-se per escrit a la EbreActiu.cat, plaça Adolfo Ventas 5B baixos, 43870 Amposta ​​o enviant un correu electrònic a info.ebreactiu.cat